ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සහ පරිසර දිනය

ජාත්‍යන්තර පරිසර දිනය නිමිත්තෙන් 2021 ජුනි 05 දින දිවයින පුරා සවිය කණ්ඩායම් සඳහා ගෙවතු පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ගම්මද්ද සවිය නිවේදනය කළේය. ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව මෙය පැවැත්විණි. ක්‍රියාකාරී සහභාගීවන්නන්ට සහතික පත්‍ර සහ මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමිණි. එදිනම ගම්මැද්ද සවිය ද රුක් රෝපණ ව්‍යාපාරයක් නිවේදනය කළේය.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න