ක්රියාත්මක ව්යාපෘති

ගම්මැද්ද ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මානුෂීය මුලපිරීම් වලින් එකක් බවට පත්ව ඇති අතර ප්‍රජාව විසින් මෙහෙයවන ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, ස්වේච්ඡා සේවය, ප්‍රජා සේවා, ආපදා අවම කිරීම, සූදානම සහ සහන, අධ්‍යාපන සේවා සහ කලා හා සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය සඳහා සිද්ධි අධ්‍යයනයක් බවට පත්ව ඇත.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න