පර්යේෂණ සහ දත්ත

ගම්මැද්ද ක්‍රියාවලියේ ප්‍රථම අදියර ගම්මැද්ද ගෙයින් ගෙට ක්‍රියාන්විතයයි.මෙරට දුෂ්කරම ප්‍රදේශ වල දිවිගෙවන පුද්ගලයින් සහ ගම්මාන මුහුණ දෙන සමාජ - ආර්ථික අභියෝග හඳුනාගැනීම එහි අරමුණයි. සැඟව පැවති එම දුෂ්කරතා හඳුනාගැනීමෙන් පසු සිය අනාගත ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමට ගම්මැද්ද පියවර ගන්නවා.

ගම්මැද්ද ගෙයින් ගෙට පර්යේෂණය

ගම්මැද්ද D2D වාර්තා සංස්කරණය I

මෙය ගම්මැද්ද පර්යේෂණයේ පළමු සංස්කරණයයි.
වාර්තාව බලන්න
ගම්මැද්ද D2D වාර්තා සංස්කරණය II
;
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය හා එක්ව News 1st විසින් කරන ලද මුලපිරීමකි
වාර්තාව බලන්න

ගම්මැද්ද D2D වාර්තාව සංස්කරණය III

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය සමාජ ආර්ථික හා පාරිසරික අභියෝග පිළිබඳ පර්යේෂණ වාර්තාව

වාර්තාව බලන්න
ගම්මැද්ද D2D වාර්තා සංස්කරණය IV

මේ ගම්මැද්ද පර්යේෂණයේ සිව්වැනි මුද්‍රණයයි.
වාර්තාව බලන්න
ගම්මැද්ද D2D වාර්තා සංස්කරණය වී

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය සමාජ ආර්ථික හා පාරිසරික අභියෝග පිළිබඳ පර්යේෂණ වාර්තාව
වාර්තාව බලන්න

විද්යාව හා තාක්ෂණය

වැවෙන් වැව ව්‍යාපෘතිය

බෙල්ලන්කඩවල පෞරාණික එල්ලංගා උරුමය පිළිබඳ වාර්තාව
වාර්තාව බලන්න

ගම්මැද්ද පඬිතුමා

සැමට පිරිසිදු ජලය
වාර්තාව බලන්න
සංජානන සහ විසඳුම්
අලි මිනිස් ගැටුම

වාර්තාව බලන්න
ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් සහ ළමුන් මුහුණ දෙන ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය
වාර්තාව බලන්න
දේශගුණික විපර්යාස - කෘෂිකර්මාන්තය, සෞඛ්‍යය, ආර්ථිකය සහ ජීවනෝපාය කෙරෙහි බලපෑම
වාර්තාව බලන්න
කාලය තුළ අධ්‍යාපනය උසස් කරන්න
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි දශකය

වාර්තාව බලන්න
ශ්‍රී ලංකාවේ කාලාන්තර දරිද්‍රතාවය
වාර්තාව බලන්න
නවීන ග්රාමීය ගම්මානය
වාර්තාව බලන්න
Saemaul undong සහ gammadda
වාර්තාව බලන්න
මැයි / ජූනි / ජූලි 2020
සඟරාව බලන්න

වාර

2019 මාර්තු / අප්රේල් / මැයි
සඟරාව බලන්න
2019 ජනවාරි / පෙබරවාරි
සඟරාව බලන්න
මැයි / ජූනි / ජූලි 2020
සඟරාව බලන්න
අගෝස්තු / දෙසැම්බර් 2020
සඟරාව බලන්න
2021 ජනවාරි/ජූලි
සඟරාව බලන්න
අගෝස්තු/ජනවාරි 2021/22
සඟරාව බලන්න
2022 ජනවාරි/අගෝස්තු
සඟරාව බලන්න

මෙම කණ්ඩායම පිටුපස

Madu වීරසිංහ

Cordinator Gammadda

Madu වීරසිංහ

Cordinator Gammadda

Madu වීරසිංහ

Cordinator Gammadda

Madu වීරසිංහ

Cordinator Gammadda

Madu වීරසිංහ

Cordinator Gammadda

Madu වීරසිංහ

Cordinator Gammadda