ක්‍රිස්තාවකුලමේ දන්ත ෆ්ලෝරෝසිස් තුරන් කිරීම

වවුනියාව ක්‍රිස්තාවකුලම්හි ගම්මැද්ද/ජන බල ප්‍රජා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. පානීය ජල සැපයුම අධික ලෙස ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු වීම නිසා බොහෝ නිවැසියන් දන්ත ෆ්ලෝරෝසිස් රෝගයෙන් පීඩා වින්දා. ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් තුළ දත් දිරායාම වැළැක්වීමට සහ පාලනය කිරීමට ෆ්ලෝරයිඩ් නිසි ප්‍රමාණයෙන් උපකාරී වේ. දන්ත ෆ්ලෝරෝසිස් යනු දත් එනමලයේ පෙනුමේ වෙනසක් ඇති කරන තත්වයකි. මෙම අර්බුදය හඳුනාගනු ලැබුවේ 2020 දී 5 වන ගම්මද්ද දොර 2 දූර් සමීක්‍ෂණයෙනි.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න