ගම්මැද්ද; ජනතාව විසින්, ජනතාව වෙනුවෙන්!

පසුගිය වසර ගණනාව පුරා ගමින් ගමට ගොස් රට ගොඩ නැගීමට ඔබ අපට ශක්තියක් විය.


දශක දෙකකට අධික කාලයක් තිස්සේ වැඩුණු ගම්මැද්ද නම් මහා වෘක්ෂය පෝෂණය කරමින් ගම්බද ගම්මානවලට සෙත සැලසීමට ඔබ දැක්වූ අමිල දායකත්වයට අපගේ ස්තුතිය පුදකර සිටිමු.


ඉදිරි වසරවලදීත් අපගේ මෙහෙවර ප්‍රජාව විසින් මෙහෙයවන ග්‍රාමීය සංවර්ධනය අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට ඔබගේ දිරිගැන්වීම් ඇත.


ග්‍රාමීය ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීමට දායක වූ ඔබ සැමට මෙම ගීතය උපහාරයක්ම වේවා!

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න