ගම්මැද්ද සහන යාත්‍රාව - 2021 #හදිසි ගංවතුර සහන ව්‍යාපාරය

ගංවතුර ඉහළ යන විට.. අපි ප්‍රජාවක් ලෙස නැගිටිමු..


ධාරානිපාත වර්ෂාව, ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 7000කට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක තවත් පවුල් රැසක් අසරණ වී අසරණ වී සිටින මොහොතක ගම්මැද්ද ජනතාව අතරට ගියේය.


පුත්තලම, හලාවත, යාපනය, කිලිනොච්චිය සහ රඹුක්කන ආවරණය වන පරිදි ප්‍රදේශ කිහිපයක දැඩි ගංවතුරෙන් විපතට පත් ප්‍රජාවන් සඳහා හදිසි ආහාර සලාක පිරවූ සත්කාර පැකේජයක් ලබා දෙන ලදී.


ඒ සඳහා අපගේ කණ්ඩායම් නොවැම්බර් 10 සහ 11 යන දිනවල අවතැන් වූවන්ගේ කඳවුරු වෙත ඉවත් කර ඇති අය බැලීමට ගියහ.


ගම්මැද්ද සහන යාත්‍රා 2021 හදිසි ගංවතුර සහන ව්‍යාපාරය සමඟ අත්වැල් බැඳගත් ශ්‍රී ලාංකික සහ එතෙර සිටින සියලුම පරිත්‍යාගශීලී පරිත්‍යාගශීලීන්ට අපගේ හෘදයාංගම ස්තූතිය පිරිනැමීමට අපි මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමු.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න