සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථාන!

සෞඛ්ය සම්පන්න

ගම්මැද්ද V-Force කන්සායි පේන්ට් සමඟ එක්ව දෙසැම්බර් 21 වන දින හබර්ක්දූව MOH කාර්යාලය තීන්ත ආලේප කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරයි.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න