මොණරාගල දෙටගමුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පුස්තකාල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම

කතරගම දෙටගමුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත.

සිසුන් 400 කට වැඩි පිරිසක් 1 - 11 ශ්‍රේණිවල සිට අධ්‍යාපනය ලබති. මෙම සිසුන් තම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන අතර වැඩි දැනුමක් සඳහා පිපාසයෙන් සිටිති.

ඔවුන්ට පාසල් භූමියේ පුස්තකාලයක් තිබුණත්. සිසුන්ට එයින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සංවර්ධනය අවශ්‍ය වේ.

වැනි ගෘහභාණ්ඩ කිහිපයක් සමඟින් ගම්මැද්ද පොත් කිහිපයක් සපයා ඇත; පරිවර්තන පොත්, සෞන්දර්ය විෂයයන්ට අදාළ පොත්පත් සහ පුවත්පත් කියවීමේ මේස සහ පොත් රාක්ක පාසල් පුස්තකාලය දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සිසුන්ට, ගුරුවරුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට ඉමහත් ප්‍රතිලාභයක් ලබා දුන්නේය.

මොණරාගල දෙටගමුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසුන් 400 කට දැන් නව පුස්තකාල පහසුකම් ඇත.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න