බදුල්ල රිදීමාලියද්ද ජල හදිසි නීතිය සඳහා සහන

පානීය ජල පහසුකම් නොමැතිව පීඩා විඳින බදුල්ල, මහියංගනය සහ රිදී මාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ගම්වාසීන් පිළිබඳ පුවතක් ඊයේ, 2021 සැප්තැම්බර් 13 වැනි දින සිරස රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය වූ රාත්‍රී 7 පුවත් ඔස්සේ වාර්තා විය.

තරුනිවියපාරය ගම ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාකාරී RO ඒකකයක් ඔවුන් සතුව ස්ථාපනය කර ඇතත්, ගැටළුව වන්නේ පද්ධතියට ජලය පොම්ප කරන ළිඳෙහි ජල මට්ටම ගිල්විය හැකි පොම්පයට වඩා පහත වැටීම නිසා RO පද්ධතියට පෙරීමට සහ පහසුකම් සැලසීමට ජලය නැතිවීමයි. ගැමියන්. විශේෂයෙන්ම වියළි කාලවලදී මෙම ළිං මට්ටම පහත වැටීම සිදුවේ. එබැවින් ළිඳ බාහිරින් අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණයෙන් පෙරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

වහා ප්‍රතිචාර දැක්වූ පරිත්‍යාගශීලී පරිත්‍යාගශීලියෙකුගේ සහය ඇතිව, ප්‍රදේශ පහේම පවුල් 250 කට ඉඩ ලබා දෙමින් තරුණවියපාරය ගම පිහිටි ඉහත සඳහන් පොදු ජල බෙදා හැරීමේ ස්ථානයට (ළිඳට) දිනකට ලීටර් 4000 ජල බවුසරයක් යැවීමට ගම්මැද්ද තීරණය කර ඇත.

1. තරුණවියපරය ගම,
2. ඔරුබැඳි වැව,
3. කොන්ගස් හැන්ඩියා,
4. බැරියල් හැන්ඩියා සහ
5. ඔරුබැඳි වැව GS කොට්ඨාශයට අයත් ගර්තල වෙල

පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් ලබා ගැනීමට.

ප්‍රධාන ස්ථානයට ප්‍රවාහනය කරන ජලය පෙරීමේ පද්ධතිය මගින් පෙරීම සිදු කරනු ලබන අතර එමඟින් දැනටමත් සවි කර ඇති RO ඒකකයක් හරහා මෙම ගම්වාසීන්ට පිරිසිදු පානීය ජලය බෙදා හැරීම සිදු කෙරේ.

ගම්මැද්ද විසින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික පියවර ලෙස සැප්තැම්බර් 14 වන අද දින ලීටර් 4000 ජල බවුසර් දෙකක් එවන ලදී.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න