කනස්සල්ලෙන් කඳුළු සතුටු කඳුළු බවට හැරේ

"මේවා දුක් කඳුළු නෙවෙයි... සතුටේ කඳුළු" - වැවේවතට එගොඩ වීමේ සිහින සැබෑ වූ දිනිති. # ගම්මැද්ද #සංවර්ධනය වන ග්‍රාමීය ශ්‍රී ලංකාව

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න