තුරුකේපකාරු

ජාතියට ආශ්වාදයක් ලබා දෙන තුරුකේපකාරූ, රට පුරා පිහිටි පන්සල්, පල්ලි, කෝවිල් සහ මුස්ලිම් පල්ලි ඇතුළු පූජනීය ස්ථාන ඔසු උයන් සහ අඹ ඇතුළු පලතුරු ගස් වලින් සමන්විත තිරසාර උද්‍යාන වලින් අලංකාර කිරීමේ රොපන පූජාවක් ආරම්භ කළේය. ප්ලේ/ඇප්ස් වෙළඳසැලෙන් "තුරු කෙපාකරු" යෙදුම බාගත කර අඹ පැළයක් සිටුවීමෙන් අප හා එක්වන්න.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න