වී - වසංගතයක් මධ්‍යයේ යෞවනයන් හැඩගස්වා ගැනීම

COVID19 යෞවනයන්ගේ ආර්ථිකය හා ජීවිත විනාශ කරමින් සිටියදී, ගම්මද්ද වී බලකාය “නායකත්ව මාලාව” ආරම්භ කළේය; "නායකත්ව මාලාව" යනු අනාගත සනාථ කිරීම සහ තරුණයින්ගේ නායකත්ව කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීමේ අර්ථවත් අරමුණින් ඔවුන්ව රඳවා තබා ගැනීම සඳහා වූ වෙබ්නාර් මාලාවකි. වී-ෆෝර්ස් සාමාජිකයින්ගේ විශ්වාසය හා හැකියාවන් ගොඩ නැගීමට කාලය ලබා ගැනීම සඳහා කර්මාන්තයේ ශූරයින් සම්බන්ධ විය.

සම්බන්ධක - https://www.youtube.com/channel/UCuS4_isw_G1b5bSFtXukTQg

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න