වෙන්ගලචෙඩ්ඩිකුලම් ආලෝකමත් කිරීම

යටිතල පහසුකම්

අවශ්‍ය මුළු මුදල

රුපියල්. 2,500,000

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

0

% අරමුදල්

රුපියල්.

0

අරමුදල් දායකත්වය 

0

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

වෙන්ගලචෙඩ්ඩිකුලම් ආලෝකමත් කරන්න

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

වෙන්ගලචෙඩ්ඩිකුලම් ප්‍රදේශය දැඩි ලෙස ඌන සංවර්ධිත ප්‍රදේශයකි. නිවැසියන්ගේ දැඩි ආරක්‍ෂාවට තර්ජනයක් වන වීදි ලාම්පු නොමැත.

අභියෝගය

වෙන්ගලචෙඩ්ඩිකුලම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට උප කොට්ඨාශ 10 ක් ඇත. ප්‍රදේශය දැඩි ලෙස නොදියුණුය. දැඩි ආරක්‍ෂාවට තර්ජනයක් වන වීදි ලාම්පු නොමැත. මිනිසුන් හිරු බැස යෑමෙන් පසු පිටතට නොයනු ඇත, නැතහොත් පිටතට යාමෙන් විවිධ උපද්‍රවවලට නිරාවරණය වීමේ අවදානමක් ඇත. පැකිලීම, ඉදිරියෙන් එන වාහනවල හැපීම, අපරාධ සහ සර්පයන් ඇතුළු වන සතුන්ගේ ප්‍රහාර වැනි උපද්‍රවයන් වේ.

විසඳුම

විසඳුම වන්නේ වෙන්ගලචෙඩ්ඩිකුලම් රාත්‍රී අහස ආලෝකමත් කිරීමයි. මෙමගින් රිය අනතුරු අවම වේ. අපරාධ අඩුවීමට ද එය හේතු වනු ඇත. මිනිසුන්ට ආරක්ෂිත බවක් දැනෙනු ඇති අතර සතුටින් සිටිනු ඇත. ඔවුන්ට දැන් රාත්‍රියේ එළිමහනේ සිටිය හැකි බැවින් ඔවුන්ගේ දින දිගු හා වඩා ඵලදායී වනු ඇත.

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න