උක්කුලන්කුලම ජීවිතාරක්ෂක ජලය

Water, Sanitation & Hygiene

අවශ්‍ය මුළු මුදල

රුපියල්. 4,000,000

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

100

% අරමුදල්

රුපියල්.

රුපියල්. 4,000,000

අරමුදල් දායකත්වය 

100

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

An uninterrupted supply of clean drinking water is needed for the villagers of Ukkulankulama in Anuradhapura at a cost of Rs. 4,000,000/-.

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

Residents of Ukkulankulama are experiencing an epidemic of Chronic Kidney Diseases due to their contaminated water supply.

අභියෝගය

Nestled in the heart of Ukkulankulama, Mihinthalaya, lies Ukkulankulama Vidyalaya, a school situated in the enchanting landscapes of Anuradhapura District. The resilient parents of these students toil as farmers and daily wage laborers, striving to make ends meet amidst dire poverty. Amidst their daily struggles, the village grapples with an additional pressing issue: the absence of clean drinking water. The groundwater, tainted with brackishness and calcium deposits, poses a serious health risk. Currently, 22 individuals in the village are undergoing treatment for kidney ailments, while many others have succumbed to this grave situation. In their plea for aid, the villagers have reached out to Gammadda, seeking a glimmer of hope and a brighter future.

විසඳුම

Installation of an RO Plant in the village of Ukkulankulama using the centrally located tube well located in the premises of Ukkulankulama Vidyalaya as the water source. Install a Water Filling Station situated in the Ukkulankulama Vidyalaya which will provide the residents of Ukkulankulama and neighboring villages have access to clean drinking water free of harmful pollutants. Further, it will reduce the incidence rate of water borne illnesses in the resident population. Moreover, we will introduce a preventive and periodic maintenance plan to ensure project longevity by forming a Gammadda Saviya.

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න