උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා

අධ්‍යාපනය

අවශ්‍ය මුළු මුදල

Rs. 5,000,000

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

0

% අරමුදල්

රුපියල්.

0

අරමුදල් දායකත්වය 

0

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

Help us provide the children of Nakiyadeniya and surrounding villages with a dedicated Library.

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

A dedicated library is needed to supplement and enrich the education of the children of Nakiyadeniya Junior School and 10 neighboring schools at a cost of Rs. 5 million.

අභියෝගය

Nakiyadeniya, Aluthwaththa Sri Gunananda junior school is an under developed school in Aluthwaththa education zone, in the Galle District. Teachers and students both struggle with learning resources due to not having a proper library in the school. The principle Venerable Mahinda Thero has requested Gammadda about the requirement through a letter pleading for help. Building a Library in Nakiyadeniya junior school will not only benefit its own students but also about 10 neighborhood schools in the area.

විසඳුම

Gammadda, after consulting with Early Childhood Learning Specialists and Librarians came up with a plan of action to bestow upon the Nakiyadeniya community, a dedicated library. These plans were vetted by government engineers. The project will then install Book Racks, Reading Tables, Chairs and Tables to keep files. The project will then furnish the library with appropriate books. A project coordinator will oversee the project to ensure successful implementation. Project Progress will monitored and reported on by Gammadda. Post construction preventive maintenance and upkeep will be done by the village Gammadda Saviya Society.

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න