ව්‍යාපෘති සිනහ දුම්රිය

යටිතල පහසුකම්

අවශ්‍ය මුළු මුදල

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

100

% අරමුදල්

රුපියල්.

අරමුදල් දායකත්වය 

100

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

Protect the Doctors and Patients of Sri Lanka's Premier Oral Surgery Hospital by Making Improvements to the After Care Ward and Providing Medical Equipment.

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

Due to the patients and doctors facing health and safety hazards and are unable to give or receive proper care, work needs to be done to renovate and provide medical equipment to the Faculty of Oral and Maxiofacial Surgery at the University of Peradeniya

අභියෝගය

Due to unavailability of-adequate funds from the ministry of health and the University, the ward is not functioning optimally and patient wellbeing is significantly compromised. There are severe problems including a leaky roof and a non centralised oxygen delivery system. The washing machine at the ward is for domestic use and cannot handle the load of scrubs worn by doctors during surgery. The doctors currently work without scrubs. Other needs of the ward are painting of the ward and on call rooms of doctors/nurses, replace damaged doors and toilet-ware and also to purchase a new industrial washing machine and dryer. The hospital also requires 6 high needs beds with oxygen delivered through the newly installed centralised oxygen system.

විසඳුම

Gammadda, in partnership with Next Manufacturing (Pvt) Ltd, concluded work on renovating and upgrading the ward on 3/5/2023- including providing medical equipment such a centralised oxygen delivery system and handed over the ward today to to the countless patients who will benefit from it. Other work included fixing the leaky roof, painting of the ward and on call rooms of doctors/nurses, replace damaged doors and toilet-ware, installing a centralized oxygen delivery system and also purchase a new industrial washing machine and dryer as well as attending to other refurbishment needs of the ward by upgrading the facilities.

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න