හෙට පිපෙන මල් කැකුලේ බලාපොරොත්තු සිංහඋදාගමට

අධ්‍යාපනය

අවශ්‍ය මුළු මුදල

Rs. 5,000,000

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

0

% අරමුදල්

රුපියල්.

0

අරමුදල් දායකත්වය 

0

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

සිංහඋදහගම ග්‍රාමයේ දරුවන්ට පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා දායක වන්න

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

සිංහඋඩහම GS කොට්ඨාශයේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් සහතික කිරීම සඳහා පෙර පාසලක් අවශ්‍ය වේ. මිලියන 5 කි.

අභියෝගය

සිංහඋදහගම ග්‍රාමීය නිලධාරි කොට්ටාශය අයත්වන්නේ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තමන්කඩුව ග්‍රාමසේවා වසමටය.මෙහි පවුල් 380 ක් පමණ ජීවත් වේ.දැනට මෙම දරුවන් පෙර පාසල ලෙස භාවිතා කරන්නේ මරණාධාර සමිති ගොඩනැගිල්ලය .සමිතියේ අනෙකුත් කටයුතු සඳහා මෙම ඉඩකඩ භාවිතය නිසා පෙර පාසල පවත්වන්න වන්නේ සතියකට දෙතුන්වතාවකි. මෙනිසා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල වී ඇත.

විසඳුම

ප්‍රදේශ වාසීන් ගම්මැද්ද කාර්යාලයෙන් කල ඉල්ලීම පරිදි , රජයේ ඉන්ජිනේරුවන්ගේ අධීක්ෂණය හා එක්ව ගම්මැද්ද මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ ගම්වැසියන්ගේද සහය ඇතිවය.

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න